İslam Dininin Düşmanı Vahhabi İbni Teymiyye yi Tanıyalım

İbni TeymiyeSual: Vehhabilerin Şeyh-ül-İslam bilip yolundan gittikleri İbni Teymiye kimdir, âlimlerimiz onun hakkında ne demiştir?
CEVAP
Hanbeli fıkıh ve hadis âlimi iken mezhepsiz oldu. Ehl-i sünnete uymayan yazılarından dolayı Mısır’da iki defa hapsedildi. 1263 senesinde Harran’da doğup, 1328 de Şam’da kalede hapiste iken vefat etti.

İbni Teymiye, Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklüğünü anlamamış, tasavvufu inkâr etmiş, Ehl-i sünnetten ayrılmıştır. Kitapları, kendilerine Selefiyyeci diyen mezhepsizlere kaynak olmaktadır. Mezhepsizler, onu övmekte, İslam müceddidlerinin piri demektedirler. İbni Teymiye’nin şaki ve dalalette olduğu Seyf-ül-Cebbar ve farisi Tâlim-üs-sübyanda da yazılıdır.

Camiul-ezherdeki hanefi âlimlerinden Muhammed Bahitin (Tathir-ül-füad min-denisil itikad)kitabı, (Et-tevessüli bin-Nebi ve bis-Salihin), (Şevahid-ül-hak), (Cevahir-ül-bihar), (Seyf-ül-Cebbar) ve (Tâlim-üs-sübyan) kitapları, İbni Teymiye’nin dalalete düştüğünü vesikalarla ispat etmektedir.

İbni Battuta, ibni Hacer-i Mekki, imam-ı Sübki, kendi babası Abdulvehhab, izzeddin bin Cema’a, Ebu Hayyan Zahiri, Zahid-ül Kevseri, Yusuf-i Nebhani, imam-ı Şarani, Ahmed bin Seyyid Zeyni Dahlan, Şeyh-ül-İslam Mustafa Sabri Efendi gibi nice âlimler İbni Teymiye’ye reddiyeler yazmışlar, dalalet ve küfürlerini açıklamışlardır. Üstad Necip Fazıl da, (14. asrın irşad kutbu seyyid Abdülhakim Arvasi,“İbni Teymiye dini içinden zedeleyen mülhiddir” buyurdu) diyor. (Türkiye’nin Manzarası)

Dal ve mudil olduğu, Savi tefsiri 107. sayfasında da yazılıdır.

İslam âlimleri buyuruyor ki:
(Allahü teâlânın, sapıtmasına ilmini sebep ettiği kimsedir.) [İbni Hacer-i Mekki Fetava-yı hadisiyye]

(İbni Teymiye öyle bir kimsedir ki, bozuk sözlerine ve çürük vesikalarına, büyük âlimler cevap vermişler ve düşüncelerinin çirkinliğini ortaya koymuşlardır. [Şam, Mısır ve Kudüs’de kadılık yapmış olan şafii fıkıh ve hadis âlimlerinden Muhammed] İzzibni Cemaa, onun için, Allahü teâlânın dalalete sürüklediği, azdırdığı ve zillet gömleği giydirdiği kimsedir. İslam âlimlerine ve bilhassa Hulefa-i raşidine karşı ahmakça itirazlarda bulunmuştur demiştir.) [İbni Hacer-i MekkiEl-cevher-ül-munzam]

(İbni Teymiye’nin sözlerinin kıymeti yoktur. O, dalalettedir ve Müslümanları dalalete sürüklemektedir. Müslümanların icmasından ayrılmış, bid’at yolunu tutmuştur. İslam âlimleri, onun dalalette [sapık] olduğunu, sözbirliği ile bildirdi. Kutbüd-Berdiri, Şerhi Muhtasarda, bunu uzun yazmaktadır.) [Tahir Muhammed Süleyman Zahiretül-fıkhil-kübra]

(Kitab-ül Arş onun en çirkin kitaplarındandır. Ona Şeyh-ül-İslam diyenin kâfir olacağını söyleyen âlimler vardır.) [İmam-ı Sübki] (Nebras haşiyesinde bildiriliyor.)
(İbni Teymiye’ye uyanın malı ve canı helaldir.) [Miratül-cenan, Nebras haşiyesi]

İbni Teymiye, Kitab-ül Arş isimli eserinde, “Allah Arş’ın üzerinde oturur, kendisi ile beraber oturması için Resulullaha da yer bırakır” diyor. Essırat-ul-müstekim kitabında da, ibni Abbas gibi büyük sahabilere kâfir demiştir. (Keşfüzzunun)

El-ubudiyyet kitabında ise, Allahü teâlânın ismini zikretmenin bid’at ve dalalet olduğunu bildirmekte ve tasavvuf âlimlerine çirkin iftiralar yapmaktadır.

(Arş kadimdir) diyor. (Akaid-i Adudiyye şerhi)
(Şam camiinin minberinden inerken “Allah gökten yere, benim indiğim gibi iner” dedi.) [İbni Battuta Tuhfetünnüzzar tarihi]

(Kaza namazı kılmak lazım değildir) derdi. Halbuki dört mezhepte de farzdır.

Cehennem azabı sonsuz olmadığını söylerdi. Kâfirlerin Cehennemde sonsuz kalacaklarına dair bir çok âyet-i kerime vardır. (Bekara 81, Ahzab 65, Fussilet 28, Zuhruf 74)

(Ömer çok yanılmıştır) diyerek, imam-ı Ahmed’in bildirdiği (Allahü teâlâ, doğru sözü, Ömer’in dili üzerine koymuştur.) hadis-i şerifine karşı gelmiştir.

Sadreddin-i Konevi, İbni Arabi hazretleri gibi tasavvuf büyüklerine de saldırmıştır. “Gazali’nin kitapları uydurma hadis ile dolu” derdi. (Hadika)

İmam-ı Şarani hazretleri buyuruyor ki:
(İbni Teymiye, tasavvufu inkâr eder, evliyaya, ariflere dil uzatırdı. Kitaplarını okumaktan, yırtıcı hayvandan kaçar gibi kaçmalıdır.) [Tabakat-ül-kübra]

İmam-ı Süyuti hazretleri buyuruyor ki:
(İbni Teymiye kibirliydi. Kendini beğenirdi. Herkesten üstün görünmek, karşısındakini küçümsemek, büyüklerle alay etmek âdeti idi.) [Kam-ul Muarıd]

İbni Hacer-i Askalani hazretleri buyuruyor ki:
(İbni Teymiye; “Kabri Nebeviyi ziyaret için sefere çıkmak haramdır. [Hz.] Ali iman ettiği zaman çocuk olduğu için Müslümanlığı sahih olmadı. [Hz.] Osman malı çok severdi” diyerek eshab-ı kiramın büyüklerine dil uzattı.) [Ed-Dürer-ül-Kamine]

İbni Hacer-i Mekki hazretleri buyuruyor ki:
(İbni Teymiye, Peygamberlerin masumiyetini (günahtan korunmuş olduklarını) reddetmiştir. Halbuki, masumiyet Peygamberlerin sıfatlarındandır.
Başta Peygamber efendimizin kabri şerifleri olmak üzere eshab-ı kiramın, velilerin, âlimlerin ve salih Müslümanların kabirlerinin ziyaret edilmesine karşı çıkmış, bunları şefaate vesile kılmayı da haram saymıştır.) [Fetava-i Hadisiyye]

Sual: VEHHABİLERİN vazgeçilmez üç prensibi varmış, bunlara uymayan Allah’ın gönderdiği din ile amel etmezmiş. Bu hususta açıklama yapar mısınız?
CEVAP
İbni Teymiye, Furkan isimli kitabında dini üç kısma ayırmaktadır. vahabilere göre bu üç prensip vazgeçilmez esaslardır. İslamiyet ancak bu üç kaide gereğince, aslına uygun olarak bilinebilirmiş. Yoksa İslam pınarını, etraftan karışmış bulanık sulardan yani mezhep imamlarının ictihadlarından arındırmak mümkün değilmiş. Çünkü fıkıhçılar, kelamcılar ve tasavvuf ehli, dinin aslına ilaveler yapmışlar, bu bakımdan din çok genişletilmiş ve içinden çıkılmaz bir hâl almışmış. Dine yapılan bu ilaveleri çıkarmak gerekirmiş.
Selefi diye geçinenlerin sımsıkı bağlandıkları üç prensip şöyle:
1- Münezzel din: Kur’an-ı Kerimden ve sahih kabul ettiği hadis-i şeriflerden kendi anladıkları.
2- Müevvel din: Mezhep imamlarının Kitap ve sünnetten çıkardıkları hükümler.
3- Mübeddel din: Geçmiş şeriatların hükümleri ve uydurma saydığı hadis-i şerifler.
İbni Teymiye’ye göre, Münezzeldine uymak bütün müslümanlara farzdır. Çünkü Allahü teâlâ bir müctehidin Kitap ve Sünnetten neyi anladığını bir başka mükellefe sormaz. Hatta onu mükellef de tutmaz. Herkesi Kitap ve Sünneti anladığı ölçüde sorumlu tutar. Bu bakımdan herkes, Münezzel din ile amel etmelidir.

Müevveldine, tevil edilmiş olana, ictihad dan aciz olan mukallitlere caizdir. Ama müctehid olanlara bu caiz değildir.

İbni Teymiye’nin selefiye yolunu savunan bütün mezhepsizler, kendilerini birer müctehid zannettikleri için, mezhep hükümleri onlar için muteber değildir, Kitap ve Sünnetten anladıklarına tâbi olurlar. Kendilerine selefiyiz diyen bugünkü mezhepsizler, kraldan çok kralcı olup, İbni Teymiye mukallit halk için müevvel din ile [mezhep imamlarının hükümleriyle] amel etmeyi caiz görürken, onlar cahillerin de, mezhep hükümleriyle amel etmesini caiz görmezler, herkesi Kitap ve Sünnete el atmaya iterler.

İbni Teymiye’nin Mübeddel din diyerek eski Şeriatları  bir kalemde silip atması caiz olmaz. Çünkü geçmiş şeriatların  iman yani inanılacak hususları (yani amentüdeki esaslar, insanlar tarafından bozulmadan önce) bütün şeriatlarda(kuran şeriatı-incil şeriatı-zebur şeriatı ve diğer şeriatlar da  aynı idi. kuran-ı Kerim  bozulan bu hususların doğrusunu bildirmiş, amele ait hükümlerin de, hepsini değil bazılarını nesh etmiştir.

Uydurma hadislerle amel edilen bir din yoktur. Uydurma hadis meselesi de ayrı bir konudur. Bir müctehidin usulüne göre, uydurma sayılan bir hadis, başka bir müctehidlerin usulüne göre sahih olabilir. İbni Teymiye, aklının almadığı hadis-i şeriflere hemen uydurma damgasını basmıştır. Fıkıh, kelam ve tasavvufun ortaya koyduğu hükümleri, usulleri, uydurma hadislerden çıkarıldığı havasını uyandırmak istemiştir. Onun bu mugalatasına İslam âlimleri gerekli cevaplar vermiştir.

Mezhepsizler, imamları olan İbni Teymiye’nin görüşlerine uyar ve onun usulüne uyup Kitap ve Sünnetten ahkam çıkarmaya çalışırlar. Bunu da gayet normal sayarlar ve buna münezzel dinderler.

Biz de mezhep imamımız olan imam-ı a’zam hazretlerinin hükümleriyle amel edince, onun usullerine uyunca, Allah’ın gönderdiği din ile değil, mezhep imamlarının çıkardığı din ile amel ettiğimizi söylerler.

Yetkili : Eşref Gencal

4.092 thoughts on “İslam Dininin Düşmanı Vahhabi İbni Teymiyye yi Tanıyalım

 1. Hey! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My
  site looks weird when viewing from my iphone.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue.
  If you have any recommendations, please share. Many thanks!

 2. Appreciating the hard work you put into your website and detailed information you present.
  It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Excellent read!
  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 3. Great blog you have got here.. It’s hard to find high-quality
  writing like yours nowadays. I really appreciate people like you!
  Take care!!

 4. I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly.
  I’m quite certain I will learn a lot of new stuff right here!
  Good luck for the next!

 5. Wonderful work! This is the type of information that are supposed to be shared around the web.

  Disgrace on the search engines for not positioning this publish higher!
  Come on over and visit my web site . Thanks =)

 6. Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  several weeks of hard work due to no data backup. Do
  you have any methods to stop hackers?

 7. Asking questions are in fact pleasant thing if you are not understanding anything fully, however this paragraph offers fastidious understanding yet.

 8. Great blog you’ve got here.. It’s difficult to find good quality writing like yours these days.
  I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

 9. Your mode of telling the whole thing in this paragraph is
  truly pleasant, all can without difficulty understand it, Thanks a lot.

 10. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs
  really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come
  back down the road. Cheers

 11. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of house .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.

  Reading this info So i’m satisfied to express
  that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered
  just what I needed. I such a lot undoubtedly will make certain to do not overlook this site
  and provides it a glance on a constant basis.

 12. Hey there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of folks that I think would really appreciate
  your content. Please let me know. Thanks

 13. obviously like your website but you have to take a look at the spelling
  on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I to
  find it very bothersome to inform the reality on the other hand I’ll surely
  come back again.

 14. You made some really good points there. I checked on the net to find out more about the
  issue and found most people will go along with your views on this website.

 15. excellent put up, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not realize this.
  You must proceed your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 16. Spot on with this write-up, I honestly feel this site needs a great deal more attention. I’ll probably
  be back again to read more, thanks for the info!

 17. Outstanding post but I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?
  I’d be very thankful if you could elaborate a little bit more.

  Kudos!

 18. Greetings, I think your web site might be having
  browser compatibility issues. When I take a look at your website in Safari, it looks
  fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick
  heads up! Other than that, fantastic site!

 19. I was curious if you ever considered changing the page layout
  of your website? Its very well written; I love what youve got to say.

  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it
  better. Youve got an awful lot of text for only having one or
  two pictures. Maybe you could space it out better?

 20. Pretty component of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts.
  Anyway I will be subscribing on your feeds or even I fulfillment you get right of entry to constantly
  fast.

 21. Howdy! This blog post could not be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept talking about this. I am going to send this article
  to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thank you for sharing!

 22. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you
  relied on the video to make your point. You
  obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could
  be giving us something informative to read?

 23. Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30
  foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to
  share it with someone!

 24. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you
  did, the web will be much more useful than ever before.

 25. Thank you for the good writeup. It in truth used to be a enjoyment account it.
  Look complicated to more introduced agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 26. Hi! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the superb work!

 27. Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.

  I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.

 28. you are in point of fact a just right webmaster.

  The site loading velocity is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick.
  In addition, The contents are masterpiece.
  you’ve performed a magnificent activity on this subject!

 29. Howdy! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
  My site addresses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to shoot me an e-mail.

  I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 30. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your site provided us with valuable information to work
  on. You have done a formidable job and our whole community
  will be thankful to you.

 31. Valuable info. Lucky me I found your site by chance,
  and I am stunned why this accident didn’t took place in advance!
  I bookmarked it.

 32. Does your website have a contact page? I’m having problems locating
  it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got
  some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

 33. Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely
  enjoy reading your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums
  that deal with the same topics? Many thanks!

 34. I just want to tell you that I am all new to weblog and definitely liked you’re web blog. Very likely I’m planning to bookmark your website . You absolutely have great articles. Thank you for revealing your webpage.

 35. It’s onerous to seek out knowledgeable people on this topic, however you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 36. Howdy! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the great work!

 37. hi!,I really like your writing so much! percentage we be in contact extra about your article on AOL? I require a specialist in this house to unravel my problem. Maybe that’s you! Taking a look forward to peer you.

 38. It’s perfect time to make a few plans for the longer term and
  it’s time to be happy. I’ve learn this publish and
  if I may just I wish to counsel you some interesting issues or tips.
  Perhaps you can write next articles regarding this article.
  I want to read even more things approximately it!

 39. I do accept as true with all of the ideas you have offered on your post. They’re very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very short for novices. May just you please lengthen them a bit from next time? Thanks for the post.

 40. Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 41. I’ve been browsing on-line greater than 3 hours these days, but I never found any interesting article like yours. It is lovely price enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content as you probably did, the internet might be much more helpful than ever before.

 42. Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? With thanks

 43. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Cheers!

 44. Hey there, You’ve done a fantastic job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this web site.

 45. I have discovered some new issues from your web-site about pcs. Another thing I’ve always thought is that laptop computers have become a specific thing that each family must have for many people reasons. They provide convenient ways to organize homes, pay bills, search for information, study, pay attention to music and in many cases watch television shows. An innovative strategy to complete these types of tasks is a notebook computer. These computers are mobile ones, small, powerful and convenient.

 46. A person essentially help to make severely articles I might state. This is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to create this actual put up extraordinary. Wonderful job!

 47. wonderful publish, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not notice this. You must proceed your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 48. It’s not that I want to duplicate your website, but I really like the style. Could you tell me which design are you using? Or was it custom made?

 49. I’ve recently started a website, the information you provide on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “Her grandmother, as she gets older, is not fading but rather becoming more concentrated.” by Paulette Bates Alden.

 50. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Thanks a lot

 51. Hey there, just turned conscious of your website through Google, and realized that it is very beneficial. I will be grateful should you carry on this informative article.

 52. First of all I want to say terrific blog! I had a quick question which
  I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your mind before writing.
  I’ve had difficulty clearing my mind in getting my thoughts out there.
  I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost just
  trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
  Many thanks!

 53. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 54. Thanks for the guidelines shared on your blog. Something also important I would like to convey is that weight reduction is not all about going on a fad diet and trying to get rid of as much weight that you can in a few months. The most effective way to shed weight is by having it little by little and using some basic ideas which can enable you to make the most through your attempt to drop some weight. You may know and already be following some tips, however reinforcing know-how never damages.

 55. Sapid Agency is a Search Engine Optimization company in New York City that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in NYC and many other local areas. Find more at https://www.sapidagency.com/ @ 145 E 57TH NEW YORK, NY 10022, USA, +1 971 341 5608 USA

 56. Fantastic goods from you, man. I have take note your stuff prior to and
  you’re just extremely wonderful. I actually like what you’ve received right here,
  certainly like what you are stating and the way through which
  you are saying it. You’re making it enjoyable and you continue
  to care for to stay it wise. I cant wait to read much more from you.
  That is actually a terrific website.

 57. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Great. I am also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 58. Thanks , I’ve just been searching for info about this topic for ages and yours is the best I’ve discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 59. I truly enjoy studying on this site, it has wonderful articles . “We find comfort among those who agree with us–growth among those who don’t.” by Frank A. Clark.

 60. You made some decent points there. I did a search on the subject and found most persons will go along with with your website.

 61. It is my belief that mesothelioma is definitely the most deadly cancer. It’s got unusual features. The more I look at it the more I am sure it does not work like a real solid tissues cancer. In the event mesothelioma can be a rogue virus-like infection, then there is the chance for developing a vaccine and offering vaccination to asbestos uncovered people who are at high risk involving developing long term asbestos related malignancies. Thanks for expressing your ideas about this important health issue.

 62. There are extremely loads of details that adheres to that to think about. Which is a excellent denote raise up. I provde the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions such as the one you start up in which the most crucial thing is going to be doing work in honest good faith. I don?t determine if best practices have emerged about such thinggs as that, but I am sure that your chosen job is clearly defined as a reasonable game. Both girls and boys feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 63. Good blog! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

 64. I was more than happy to search out this web-site.I needed to thanks in your time for this excellent learn!! I undoubtedly enjoying each little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 65. Today, with the fast life-style that everyone leads, credit cards have a big demand in the economy. Persons from every discipline are using the credit card and people who not using the credit card have made up their minds to apply for one. Thanks for expressing your ideas in credit cards.

 66. Nice blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 67. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

 68. I’m impressed, I have to admit. Genuinely rarely will i encounter a blog that’s both educative and entertaining, and without a doubt, you could have hit the nail around the head. Your notion is outstanding; the issue is something which inadequate people are speaking intelligently about. I will be very happy we came across this around my look for some thing in regards to this.

 69. You really make it seem so easy along with your presentation but I find this matter to be actually one thing that I believe I would never understand. It sort of feels too complicated and extremely broad for me. I am having a look forward to your subsequent put up, I’ll try to get the dangle of it!

 70. Hey very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also…I am happy to find a lot of useful information here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 71. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her
  ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally
  off topic but I had to tell someone!

 72. Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks However I’m experiencing difficulty with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss drawback? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 73. One other thing I would like to mention is that as an alternative to trying to accommodate all your online degree tutorials on days of the week that you complete work (because most people are exhausted when they return home), try to get most of your instructional classes on the week-ends and only 1 or 2 courses on weekdays, even if it means a little time off your end of the week. This is beneficial because on the weekends, you will be a lot more rested as well as concentrated with school work. Thx for the different suggestions I have figured out from your site.

 74. Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 75. I should say also believe that mesothelioma is a exceptional form of melanoma that is commonly found in all those previously familiar with asbestos. Cancerous cells form from the mesothelium, which is a protective lining that covers the majority of the body’s body organs. These cells commonly form within the lining of your lungs, belly, or the sac which encircles the heart. Thanks for giving your ideas.

 76. Simply wish to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply nice and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 77. You could definitely see your expertise in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. Always follow your heart.

 78. This is really attention-grabbing, You’re an excessively professional blogger. I’ve joined your rss feed and stay up for looking for extra of your magnificent post. Additionally, I have shared your web site in my social networks!

 79. I’ve read several just right stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot effort you set to create this sort of wonderful informative site.

 80. Whats up very nice web site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also¡KI’m glad to find numerous useful information right here in the post, we’d like develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .