Vahhabiler’e Dikkat Edelim/Gizli Vahhabileri Tanıyalım

Vehhabiler Fırkasına Karşı Çok Önemli Bir Uyarı

Âlemlerin Rabbi olan, hiçbir şeye benzemeyen, yersiz var olan, başlangıcı ve sonu olmayan Allâh’a hamd, Rasullerin en şereflisi olan Muhammed’e salât ve selâm olsun.

Değerli Müslümanlar! Esselâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berakâtuh. Allâh celle celâluhu Kur-ân’da buyuruyor ki:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّه مَا تَوَلّى وَنُصْلِه جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا

Manası: “Her kim Peygamber Efendimiz’i ve Müslümanların icmaını (söz ve görüş birliğini) yalanlarsa Din’den çıkar ve Cehennem’e girecektir.”

Peygamber Efendimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem İbn-u Hibbân ve Tirmizinin rivayet ettiği Hadis-i Şeriflerinde de şöyle meâlen buyurmuşlardır:
“Size vasiyetim, benden sonra sahabelerim ve onlardan sonrakiler ile, yine onlardan sonra gelenlerin yolundan şaşmayın. (Bu demektir ki, saadet asrı döneminde gelmiş geçmiş sahabe, tabiîn ve onlardan sonra gelen tebe’i tabiîn kuş aklarının gösterdiği yoldan gitmek gerekir.) Onlardan sonra yalancılık yayılacak. (Bunu gördüğünüz zaman) Cemaat’tan ayrılıp, parçalanmayın. Muhakkak şeytan bir kişi ile beraber; iki kişiden ise çok çok uzaktır. Cennet’in en iyi yerini isteyen Cemaat’tan ayrılmasın.”

Allâh celle celâluhu bize bu ümmetin geçmişlerini (sahabeler, tâbiînler ve onlardan sonra gelen bu ümmetin âlimlerini) örnek almamız hususunu emrediyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu vesselam bu Ümmetin büyükleri olan sahabeler, tabiîn ve onlardan sonra gelenlerin yolundan gitmemizi emrediyor. Bu Selef-i salîhîn’in yolunu takip eden kişi iflah olur (kurtulur), çünkü onlar en doğru olarak sapmadan Peygamber Efendimiz’in yolundan gittikleri güneş gibi apaçık ortadadır.

Son zamanlarda hiç ilim öğrenmemiş ve ilmin kokusunu bile almamış , ancak çay, kahve, eğlence, alış veriş , gırgır ve hayat eğlencelerinden başka bir şey bilmeyen cahiller türedi. Bu cahiller sakal uzatıp takkeleri başlarına geçirdikleri gibi, kendilerini para babalarının kapılarında buldular. İşte o para babalarının kötü emellerine alet olup, onların hesabına Müslümanların arasında fitne ve fesat yaymak suretiyle çalışmaya başladılar. Bir de Dinî ilimlerde yetersiz olan, halkımıza yutturmak için kendilerine “Selef adını koydular ve dediler ki: “Geçmiş amirler ile âlimlerin bozduklarını düzeltmeye geldik”.

Üstelik hiç utanmadan Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem’in güzide sahabeleri ve onlardan sonra gelen tâbiînlere dil uzatarak: “Onların ihmal edip beceremedikleri hususları biz yapacağız” diye iddia etmekten de geri kalmadılar. Ayrıca Dinin koruyucu ve kurtarıcısı olduklarını iddia ediyorlar.
Değerli Müslüman kardeşlerim işte bu fırka mensuplarının adı: “Vehhabiler’dir”.

VEHHABÎLER FIRKASI’NIN FİTNESİ

On sekizinci yüz yılın sonlarında Necd bölgesinin Dir-iyye köyünde “Muhammed bin Abdulvehhâb” isimli şahıs dünyaya gelmiştir.
Bu insan küçüklüğünü kendi bölgesinde geçirdikten sonra Irak’a gidip, oralardaki İngiliz misyonerleriyle tanışıp ve onların zehirlerini yutmuştur. Osmanlı Türk Devletine karşı yürütülen plân ve faaliyetlerde rol almıştır. En son, memleketi olan Necd bölgesine dönünce Suud’un oğlu Muhammed ile birlikte, Osmanlı Türk Devletini yıkmak için İngilizlerle iş birliği hâline girdiler. Osmanlı atalarımızın evliyalara olan inançlarından (sevgi ve saygılarından) dolayı, Muhammed bin Abdulvehhâb; kendi halkına, onlara kâfir ve müşrik demeyi öğretti.

Daha doğrusu Türkler ve benzeri olan diğer milletlerin de öldürülebilmesi gerekçesi olarak kâfir ve müşrik olduğunu kendi toplumuna inandırmak için kafadan şeytanî fetvalar uydurup: “Bunların kanı ve malı helâldir, çünkü bunlar; peygamber, evliya ve salîh kişilerin kabir ziyaretlerine gitmekle Allâh’tan başkasına tapmış oluyorlar” diye büyük çapta Türk atalarımıza karşı haince propaganda yürütmeye başladı.

İşte tarihin büyük bir hiyanetini böylece İngiliz gâvurları ile işbirliği yaparak, asırlar boyu Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Aksa’yı koruyan Osmanlı ordusunu arkadan kalleşçe öldürmeye başlayarak Arap Yarımadasından çıkarıp ve oraları gâvurlara teslim etti.

Sahih-i Buharî’ de, sahabeler tarafından Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu vesselam’e. memleketler hakkında sorulan soruda Necd bölgesi ile ilgili Peygamber Efendimiz’den meâlen: “Şeytan boynuzunun çıkacağı yerdir” diye cevap alınmıştır. Peygamber Efendimiz’in bu Hadis-i Şerifinin gerçekliği ortaya çıkmıştır. Vehhabi fitnesi Necd bölgesinden çıkmış bir şeytan boynuzudur.
İbn-u Abidîn Hazretleri haşiyesinin “Bâb-ul Buğât”, yani Azgınlar Bölümü’nde: “Vehhabiler; geçmiş tarihte sapık olan mücessime fırkasının bir uzantısıdır” diye ifade etmektedir.

Bu sapık fırkanın batıl inanç ve fikirlerinden bir kaç örnek aş ağıda çıkarılmış tır:

Değerli Müslüman kardeşlerim!
Gördüğünüz gibi bu bozuk inancı yer yüzündeki Müslümanlar arasında yaymak için Vehhabiler, sahip oldukları büyük maddî imkânları seferber ederek, her türlü vesileyle zehirlerini yaymaya çalışıyorlar.

1. Vehhabiler, bir memlekete hâkim olurlarsa ilk yapacakları şeylerden birincisi bütün mezarlıkları yerle bir etmektir. Bugünkü hâl olduğu gibi, Mekke-i Mükerreme’de “Cennet-ul Mualla” ve Medine-i Münevvere’de de “Cennet-ul Bakî” mezarlıklarında yatan binlerce sahabenin mezarları ziyaret edilecek olursa, kimin mezarı kime ait ve nerede olduğu belli değildir.

2.Başta Peygamber Efendimiz aleyhissalâtuvesselam olmak üzere (üstünlük sıralamasına göre), ondan sonra gelen bütün Peygamberler ve o Peygamberlerden sonra insanlarda gelen bütün geçmiş evliya dâhil, hiç birinin kabirlerinden bereket dilemek maksadıyla ziyaret edilmesini kabul etmeyip: “Şirk (küfür)” olduğunu söylerler. Bir kişi: “Yâ Muhammed” veya “Medet yâ Rasulallâh” veya “Medet yâ Abdulkâdir Ceylâni” derse veya bir evliyanın yüzü suyu hürmetine Allâh’tan af dilerse, onlara göre Din’den
çıkar kâfir olur.

3.Ölüm meleği olan ve Peygamber Efendimiz’in Hadis-i Şerifi ile adının
“Azrail” olduğu bilinen, yüz milyonlarca Müslüman tarafından “Azrail” ismiyle bilinirken, Vehhabiler bu ismi red ve inkâr ederek: “Azrail diye bir şey yoktur” diyorlar. Hâlbuki İmam Taberânî’nin “ET-Tivâlât” adlı kitabında ve İbn-u Firhûn’un “Tebsîrat-ul Hukkâm” adlı kitabında da zikredilmiştir.

4.1200 yıldan bu yana inançta Müslümanların çoğunluğunu oluş turan iki hak mezhep vardır. Birisi Maturîdî diğeri ise Eş-ârî mezhepleridir. Vehhabiler bu iki hak mezhebe yönelik: “Sapık” derler.

5.Vehhabiler Ebû Cehil ve Ebû Leheb müşriklerinin bugünkü Müslümanlardan daha imanlı olduklarını iddia ediyorlar.

6.Vehhabilerin görüşüne göre “Nakş ibendî” tarikatı ve diğer tasavvuf tarikatlarının ehli (ilk kurucusundan son mensuplarına kadar) hepsi kâfirdir. Bir süre önce Riyad’dan bu konu ile ilgili resmî bir fetva çıkardılar.

7.Camiler’de namazlardan sonra yapılan toplu zikire bid’at derler, bunun da Din’den gelmeyip kötü olan bir ş ey olduğunu iddia ederler. Ayrıca Ayet ve Hadis-i Şerif ile sabit olan zikir ve dualar dışında kalan bütün zikir ve dualara: “Bid’attır” diyorlar.

8.Vehhabiler, ölmüşlerimizin ruhuna Kur-ân’ı Kerîm’den, “El-Fâtihah”, “Yâsîn-i Şerîf’ ile başka Ayet veya Sureler okumak, haram ve kötü bid’at olduğunu söylüyorlar.

9. Vehhabilere göre Teravih namazını yirmi rekât olarak kılmak günahtır. Bunu, hâş â Hazreti Omar radiyallâhu anhu’nun uydurduğunu söylerler.
Böylece Hazreti Omar’ı hem Din’de bozgunculuk, hem de hainlik etmek suçuyla itham ederek hakaret ediyorlar.

10. “Cuma günü okunan ikinci ezan, kötü bir bid’attır” der ve Hazreti Osman tarafından uydurulduğunu iddia ederler.
Bunda da Hazreti Omar’a hakaret ettikleri gibi, Hazreti Osman’a da: “Bid’atcı” demekle hakaret etmiş oluyorlar.

11. Bu Ümmetin selefinden halefine kadar, gelmiş geçmiş büyük âlimlerin çoğuna: “Sapık” ve bazılarına da: “Kâfir” derler.
Örnek verecek olursak İmam Cuveynî, İmam Razî, İmam Takiyyuddîn-i Subkî,
İmam Muhyiddîn bin Arabî, İmam Abdulkâdir Ceylânî ve daha birçok; yüzde yüz Ehl-i Sünnet âlimlerinden olan büyüklerin kimine: “Sapık” kimine de “Kâfir” derler.

12.İslâm Dini’nde hak bilinen ve âlimlerin söz ve görüş birliğiyle caiz olan “tevessül(1) meselesine: “Şirk’tir” diyorlar.

1 Tevessül: Bir müslümanm: “Allâh’ım filan Peygamber veya filan evliyanın hürmetine beni affet” ve benzeri sözlerin söylemesine “tevessül” denir.

13.Teşbih: Müslümanlar tarafından yüz yıllardan beri yapıla gelen, teşbih ile zikir ibadetinin kötü bid’at olduğunu söylerler.

14. Müslüman âlimler topluluğu söz birliğiyle Allâh’ın mekân ve cihetten münezzeh olduğunu söylemiş lerdir, çünkü bu inanç Allâh’ın Kur-ân’ı Kerîm’de ve Peygamber Efendimizin de Sünnet’inde (Hadis-i Şerifleri’nde) emrettiği doğru inançtır.

Allâh-u Teâlâ buyuruyor ki:

لَيْسَ كَمِثْلِه شَىْءٌ

-Eş -Şûrâ Suresi, 11. Ayet-
Manası: “Allâh hiçbir şeye benzemez.”

Allâh hiçbir yaratığın sıfatlarıyla sıfatlandırılmaz. Allâh’tan başka her şey yaratıktır.Kim Allâh’ın bir şeye ihtiyacının olduğuna veya bir yerde bulunduğuna inanırsa sapıklığa ve küfre düşmüştür. Aynı zamanda El-İhlâs Suresi’nin 4. Ayet’ini de yalanlamaktadır.

Allâh-u Teâlâ buyuruyor ki:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ

Manası: “Allâh’ın benzeri ve misli yoktur.”

İmam Alî radiyallâllahu anhu’nun bildirdiği gibi Allâh, yerleri yaratmadan önce yersiz olarak vardı ve yerleri yarattıktan sonra yine yersiz olarak vardır.

Durum böyle iken, Vehhabiler Allâh’a mekân ve cihet nisbet ederek, Arş üzerine oturduğunu söylerler. Buda putperestliğin ta kendisidir.

15. Çok önemli olan farz, emir ve yasaklarla ilgilenmeyip kafadan uydurdukları şeytanî safsatalarla Müslümanları, bölüp parçalamaya çalışıyorlar.

Toplumumuzdaki, farz olan ibadetlerden uzaklık, içki içmek, faiz ve rüşvet yemek, kumar oynamak, türlü türlü münker ve fuhuş bataklıkları dururken, bunlara yönelik hiçbir tedbir aldıkları görülmemekte olup, bunların yaptıkları ise ancak; yukarıda sıraladığımız hususlarda geçen batıl şeylerle (Din’de gerçekten payı olmayan), delilsiz ve mesnetsiz tehlikeli (küfre düşüren) iddialarla Müslümanları uğraştırmaktan başka bir şey değildir.

NOT: Vehhabilerin, Müslümanları kandırmak için taktik olarak kullandıkları “Ehl-i Sünnet Ve-l Cemaat” sahte lakabından sakının.

3.813 thoughts on “Vahhabiler’e Dikkat Edelim/Gizli Vahhabileri Tanıyalım

 1. hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from right
  here. I did however expertise a few technical points using this site, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I
  am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your
  placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective intriguing content.
  Make sure you update this again very soon.

 2. Hello! I could have sworn I’ve visited your blog before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to
  me. Regardless, I’m definitely happy I came across it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 3. Hello everyone, it’s my first go to see at this site, and piece of writing is in fact fruitful in favor of me, keep
  up posting such articles or reviews.

 4. Howdy would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs
  and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 5. whoah this blog is great i like reading your articles.
  Keep up the great work! You understand, a lot of people are looking round for
  this info, you can help them greatly.

 6. After I originally commented I appear to have clicked on the
  -Notify me when new comments are added- checkbox and from now
  on each time a comment is added I recieve four emails with
  the exact same comment. There has to be a means you are able to remove me from that service?
  Thanks a lot!

 7. I think the admin of this website is truly working hard for
  his web site, as here every information is quality based material.

 8. Hello, this weekend is fastidious designed for me, for the reason that this point in time i am reading this enormous informative
  post here at my residence.

 9. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i
  was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do
  you stop it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

 10. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your
  webpage? My blog is in the exact same area of interest as yours and my
  users would truly benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this okay with you. Regards!

 11. You really make it appear so easy along with your presentation however
  I to find this matter to be actually something which I
  think I’d by no means understand. It kind of feels too complex and extremely broad for me.
  I am having a look forward to your next submit,
  I’ll try to get the grasp of it!

 12. It’s actually very complex in this active life to listen news on Television, therefore I just use world wide
  web for that reason, and take the latest news.

 13. It is not my first time to visit this site, i am browsing this
  web site dailly and take nice facts from here all the time.

 14. Hello to every body, it’s my first visit of
  this weblog; this web site contains remarkable
  and in fact excellent material designed for visitors.

 15. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a
  blog that’s both educative and amusing, and let me tell you,
  you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough people are
  speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my
  hunt for something concerning this.

 16. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post
  to let you know. The design look great though! Hope you get the problem solved soon.
  Thanks